معرفی فرماندار

معرفی فرماندار
نام :مسعود                          نام خانوادگی : ملکی                           فرزند :
متولد: 1354                         صادره از دهلران                                   تحصیلات: فوق لیسانس
سوابق اجرایی