دفاتر و واحدهای فرمانداری

دفاتر و واحدهای فرمانداری و توضیح هر یک
لیست تلفنهای داخلی فرمانداری بروجن
تلفن:۴۵- ۰۳۸۳۴۲۳۲۰۴۴
فاکس: ۰۳۸۳۴۲۳۲۳۱۳  
 نام واحد   شماره تلفن داخلی  افراد مستقر در اتاق
تلفنخانه ۱۰۱ آقای ملکوتی
فرماندار ۱۰۲ آقای ملکی
دفتر فرماندار ۱۰۳ آقای اسکندری
روابط عمومی ۱۰۴ خانم حیات غیبی و خدیوی
امور مالی ۱۰۵ آقای صابریان
جمعدار اموال ۱۰۵ آقای عباسی
دبیرخانه شورای تأمین ۱۰۶ آقای علیخانی
دفتر بخشداری مرکزی ۱۰۷ آقای حاتمی
فناوری اطلاعات ۱۰۸ خانمها درویش زاده، طهماسبی و کریمیان
امور اجتماعی و انتخابات ۱۰۹ آقایان محمدرضاخلیلیان و شیروانی
دبیرخانه ۱۱۰ خانم خلیلیان
کارشناس امور شوراها ۱۱۱ خانم صمدی
حراست ۱۱۲ آقای اعلائی
معاونت ۱۱۳ آقای مرادی
برنامه ریزی ۱۱۴ آقای منصوری
آبدار خانه ۱۱۵ آقای ابراهیمی
امور بانوان و یارانه ۱۱۷ خانم هاشمی
درب ورودی نگهبانی ۱۱۸ آقای بهرامی
بسیج ادارات و کارخانجات ۱۱۹ -
بخشدار مرکزی ۱۲۰ خانم اعلائی
دفتر فنی ۱۲۱ آقای رحیمیان
سیاسی انتظامی انتخابات ۱۲۱ آقای سعیدی
امورنقلیه ۱۲۱ آقایان ضیایی و همتی
دفتر خبر ۱۲۳ آقای نادری
مهمان سرا - آقای ابراهیمی