بخشدار بلداجی

مشخصات بخشدار
نام: احمد
نام خانوادگی: میر
فرزند:
متولد:                   
صادره از
سوابق ایثارگری:----
تحصیلات: لیسانس

سوابق اجرایی: