بخشدار گندمان

مشخصات سرپرست بخشدار:
نام: مظفر                                
نام خانوادگی: علیخانی
فرزند: غلامحسین
متولد:1353                      
صادره از بروجن                           

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 
سوابق اجرایی:
کارشناس امنیتی انتظامی و دبیر شورای تأمین فرمانداری بروجن