بخشدار مرکزی

مشخصات بخشدار:
نام: مظفر
نام خانوادگی: علیخانی               
فرزند:  غلامحسین
متولد: 1353
صادره از بروجن                         
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

 سوابق اجرایی:
کارشناس امنیتی انتظامی و دبیر شورای تأمین فرمانداری بروجن