آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شهرستان بروجن

کد خبر: 83524 تاریخ انتشار: 1398/12/05
نمایش: 353
اخبار
آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شهرستان بروجن منتشر شد.
 
                                                                                                        شماره :31416-11-ج
تاريخ:98/12/03
 
                    فرم شماره78
                   بسمه تعالي
                                                                           
                                    آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شهرستان بروجن
در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين نامه اجرايى آن ، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه بروجن مي رساند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه در حوزه انتخابيه بروجن برگزار شد جمع آراي مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 50993 بود كه اشخاص زير به ترتيب :
 
نام و نام خانوادگي نام پدر تعداد رأي
آقاي امير قلي جعفري بروجني منصورآقا 11863
آقاي غضنفر رفيعي بلداجي علي اکبر 10239
آقاي غلامرضا ميرزائي طلم خان 10102
آقاي احمد بهرامي غلامعلي 4948
خانم خديجه ربيعي فرادنبه غلامحسين 4258
آقاي محمدياسين سيفي گندماني جعفرقلي 4208
آقاي فرهاد زماني فرادنبه مهراب 1648
آقاي روح اله آذريان بروجني حسينقلي 954
آقاي سيداميراحمد علوي فرادنبه محمد 813
آقاي ابوالفضل علائي رجبعلي 272
آقاي فردوسي رحيمي شاه ميرزا 146
 
 
مي باشند . اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري شهرستان بروجن براي قبول شكايات آماده مي باشد.
در ضمن به استناد تبصره هاي1 ، 2 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند و شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ( و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .
هم چنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .
                                                                                                                  مسعود ملكي
                                                                                                     فرماندار مركز حوزه انتخابيه شهرستان بروجن
 
 

افزودن دیدگاه