بخشدار بلداجی

مشخصات بخشدار
نام: احمد
نام خانوادگی: میر
فرزند:
متولد:                   
صادره از
سوابق ایثارگری:----
تحصیلات: لیسانس

سوابق اجرایی: 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/08