بخش بلداجی

جمعیت و مساحت بلداجی
بخش مساحت جمعیت دهستان مساحت مرکزدهستان شهر
بلداجی ۴۵۳.۳۲  
۱۹۷۶۵
امامزاده حمزه علی ۲۹۱.۹۵ آقبلاغ بلداجی
چغاخور ۱۶۶.۷ آورگان
 
 
نام آبادیها و جمعیت بخش بلداجی
 
دهستان نام آبادی جمعیت
چغاخور آورگان ۲۰۴۱
خانی آباد ۱۴۹
دستگرد ۵۵۸
ساکی آباد ۱۲۵
سلطان آباد ۸۸
سنگچین ۱۹
سیبک ۲۰۲۴
سیف آباد ۹۸
گلوگرد ۸۰۶
علی آباد ۴۶
کلبی بک ۸۳۸
متویی ۱۵۹
خدرآباد ۷۶
امامزاده  حمزه علی آقبلاغ ۶۹۶
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/11