بخشدار گندمان

مشخصات سرپرست بخشدار:
نام: احمد                                
نام خانوادگی: رحیمیان
فرزند: شهریار
متولد: 1364                      
صادره از بروجن                           

تحصیلات: لیسانس عمران
 
سوابق اجرایی:
کارشناس امور عمرانی فرمانداری بروجن
کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرنی
 

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/11