بخش گندمان

جمعیت و مساحت بخش گندمان
بخش مساحت جمعیت دهستان مساحت جمعیت مرکزدهستان
گندمان ۸۸۰.۷۹ ۱۵۸۰۳ گندمان ۲۳۱.۸۱  ۲۴۰۳ گندمان
دوراهان ۶۴۳.۶۹ ۲۵۴۸

 
کردشامی
 
 
نام آبادیها و جمعیت بخش گندمان
دهستان نام آبادی جمعیت
گندمان چرمینه ۲۲
حسین آباد ۲۵۳
سناجان ۱۶۹
معموره ۵۸۷
بیژگرد ۶۴۵
کتک سفلی ۲۰
کتک علیا ۵۸
کنارک بالا ۱۰۰۷
کنارک پائین ۳۰۷
مورچگان ۷۶۷
نصیرآباد ۴۳۳
وستگان ۵۸۷
قطب صنعتی گندمان ۱۰
دوراهان امام قیس ۲۶۳۸
تگرگ آب ۹۸
کردشامی ۶۴۰
گدارکبک ۱۴۲
چشمه علی ۶۳
دوراهان ۷۵۰
ده باغ ۱۲
ده توت ۱۰۹
ده خدا ۶۵
ده علی ۱۰
سرپیر ۱۳۹
گردبیشه ۴۷
له دراز ۱۵۹
سولگان ۲۵۹
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08