بخش مرکزی

بخش مرکزی
بخش مساحت جمعیت دهستان مساحت مرکزدهستان شهر
مرکزی ۹۲۲.۰۸  
 ۸۶۹۱۵
حومه ۹۲۲.۰۸ نقنه بروجن، فرادنبه، سفیددشت و نقنه
 

نام آبادیها و جمعیت بخش مرکزی
دهستان   نام آبادی جمعیت
مرکزی   دهنو ۹۷۸
  قطب صنعتی

 
۱۵۵

 
  شهرک صنعتی سفیددشت ۰
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08